เหมาแท็กซี่กรุงเทพไปพิมาย ไทรงาม

เหมาแท็กซี่กรุงเทพฯไปพิมาย จังหวัดนครราชสีมา แวะเที่ยวชมไทรงามซึ่งเป็นรากไทร ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยู่เป็นประจำ ส่วนใหญ่ก็ส่งผู้โดยสารที่อำเภอพิมายหรืออำเภอชุมพวง ผมก็มักจะแวะมาเที่ยวอยู่เป็นประจำ

ซึ่งเป็นสถานที่รากไทรเกี่ยวพันเป็นใยแมงมุม ระโยงระยางเป็นพุ่มพวงแผ่กิ่งสาขาสวยงามเป็นซุ้มขยายความกว้าง จุดทางเดิน และโต๊ะเก้าอี้อยู่ตามจุดต่างๆ เป็นสถานที่พักผ่อนซึ่งคนนิยมมานั่งเล่น อากาศเย็นสบายมีน้ำทั้ง 2 ฟาก

ไทรงามเริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง นับตั้งแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสเมืองพิมาย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2454 และได้พระราชทานนามสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้ว่า ไทรงาม

เหมาแท็กซี่กรุงเทพฯไปพิมายโคราช0902374654

คุณลูกค้าพึ่งเหมารถแท็กซี่จากกรุงเทพฯไปอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชกันเอง เมื่อวานนี้ผู้โดยสารสองคนผัวเมีย โทรมาเหมาแท็กซี่กรุงเทพฯไปพิมาย โดยรับขึ้นรถมาตอนเย็นประมาณ 17.00 นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่โคราชอำเภอพิมายซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาถึงพิมายประมาณ 23:00 นก็เช่าโรงแรมนอนตรงข้ามปราสาทหินพิมายพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ดื่มกาแฟนอนเล่นอยู่พักนึงสายๆก็ออกมาเที่ยวปราสาทหินพิมาย พาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ซึ่งครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ 3ในชีวิตที่ได้มาเที่ยวที่ปราสาทหินพิมาย ปราสาทพิมายสร้างขึ้นในศาสนาพุทธมหายาน นิกายวัชรยาน เมื่อราวพุทธ ศตวรรษที่ 16 – 18 เชื่อกันว่าเดิมภายในห้องครรภคฤหะของปราสาทประธาน ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกแม้ว่าพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในปัจจุบันจะสร้าง ขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 ก็ตาม ทับหลังภายในปราสาทประธานจะสลักภาพเล่าเรื่อง และเทพในศาสนาพุทธมหายานทั้งหมด ได้แก่ พระพุทธรูปนาคปรก พุทธประวัติตอน มารผจญ พระวัชรสัตว์ พระโพธิสัตว์ไตรโลกยวิชัย ในขณะที่ภาพสลักบนหน้าบันและทับหลังด้านนอกปราสาทประธาน รวมทั้ง อาคารส่วนอื่น ๆ มีการสลักภาพเทพเจ้าในศาสนาฮินดู เช่น พระอิศวร (พระศิวะ) พระวิษณุ (พระนารายณ์) และพระพรหม ภาพเล่าเรื่องเกี่ยวกับ พระกฤษณะ ซึ่งเป็น อวตารปางหนึ่งของพระวิษณุ เรื่องรามายณะและมหาภารตะ นอกจากนี้ทับหลังบางส่วนยังสลักภาพพระพุทธรูปและภาพเล่าเรื่องขบวนแห่ พระพุทธรูปนาคปรก เป็นต้น เมืองพิมายมีแผนผังเป็นรูปสีเสี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างประมาณ 565 แคร ยาวประมาณ 1,030…

ราชกิจจาใบสั่งทางไปรษณีย์

เพื่อนสมาชิกแท็กซี่ตอนนี้ ราชกิจจาใบสั่งทางไปรษณีย์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 13 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ พ.ศ๒๕๖๕ โดยที่มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้กรณีเจ้าพนักงาน จราจรที่ออกใบสั่ง ไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่สามารถเห็นได้ง่าย หากไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ส่งใบสั่งพร้อมด้วยพยานหลักฐาน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองเพื่อให้ชำระค่าปรับ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบสั่ง ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับกับกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรพบการกระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกหรือกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง แต่ไม่อาจทราบตัวผู้ขับขี่ โดยอนุโลม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า…

ID line taxiaec มีปัญหาในการบวกรับเพื่อน

บริการเหมารถแท็กซี่กรุงเทพฯไปต่างจังหวัดต้องขออภัยอย่างมากเนื่องจากลูกค้าหรือผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่สามารถบวกแอด ID line taxiaec เนื่องจากตอนนี้มีเพื่อนเต็มอยู่ เพราะว่าทางไลน์ไม่สามารถมีเพื่อนเกิน 5,000 คนได้

ดังนั้นผมจึงต้องพยายามจะลบเพื่อนในไลน์พี่เคยเพิ่มเพื่อนมาด้วยการบันทึกเบอร์เหมาแท็กซี่ไว้ในเครื่องของตัวเองแล้วเด้งมาทางผมผมก็รับแอ๊ดเอาไว้ โดยไม่เคยพิมพ์คุยกันเลยออกไปเป็นอันดับแรก จากนั้นขออนุญาตลบเพื่อนที่เข้ามาสอบถามแต่ไม่เคยใช้บริการออกไปก่อน ต่อจากนั้นขอลบลูกค้าที่เคยใช้บริการเมื่อนานมาแล้วอาทิเช่น2018 ปี 2019แล้วไม่ได้ใช้ต่อเนื่องออกจากไลน์ไปก่อนหากท่านยังสนใจใช้บริการกรุณาแอดกลับมาใหม่ในภายหลัง แล้วก็เพื่อนสมาชิกคนใหม่ที่แอดเข้ามาแต่ไม่ได้พิมพ์คุย ผมยังจะไม่บวกรับแอดนะครับ จนกว่าท่านจะทักทายมา

หากท่านติดต่อหรือแอดไลน์ taxiaecยังไม่ได้ยังไง สามารถแอดไอดีไลน์  taxilovely มาก่อนได้นะครับต้องขออภัยทุกท่านทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

ขอบพระคุณครับผม