กฎหมายคาร์ซีทกับแท็กซี่เหมา

  กฎหมายคาร์ซีทกับแท็กเหมาตอนนี้ยังเป็นที่ถกเถียงในกลุ่มแท็กซี่ว่าเมื่อกฎหมายบังคับใช้จะมีผลกระทบยังไงบ้าง หากกฎหมาย คาร์ซีท ตัวนี้มีผลบังคับใช้กลับรถแท็กซี่เหมา  เหมารถตู้นักเรียนเป็นต้น คาร์ซีทก็คือค่าใช้จ่ายของรถแท็กซี่ทุกคันจะต้องซื้อสำรองไว้กี่ตัวเผื่อลูกค้ามีลูกน้อย 2-3 คนต้องทำยังไง กำลังถกเถียงกันอยู่ว่าคาร์ซีทเราต้องสำรองไว้ในรถแท็กซี่กี่ตัว คาร์ซีทธรรมดาที่ไม่แพงมากจะใช้ได้ไหมมีมาตรฐานยังไงถึงจะผ่าน ระหว่างปฏิเสธผู้โดยสารที่มีลูกน้อยโดนค่าปรับกลับรับผู้โดยสารที่มีลูกน้อยแต่ไม่มีคาร์ซีท จะเลือกโดนอย่างไหน555 เบื้องต้นลองดูข้อความที่คัดลอกด้านล่าง บทความต่อไปจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำหรับสาระสำคัญมีดังนี้ มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 พุทธศักราช 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน มาตรา 123 ภายใต้บังคับมาตรา 123/1 ในขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์(2) คนโดยสาร (ก) คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเช็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์ (ข) คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่พิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ (ค) คนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง…